Privacy Policy

PRIVACY POLICY – CULTUREGHEM.BE

Datum van de laatste update: 14 januari 2019

Identificatie

“Cultureghem” of “wij”: Cultureghem VZW, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht, en met ondernemingsnummer BE 0821 620 883, eveneens verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

“Gebruiker” of “u”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling wiens gegevens worden verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens

Cultureghem verwerkt de persoonsgegevens die het van u verzamelt louter en alleen in overeenstemming met de bepalingen en modaliteiten van deze privacyverklaring.

Wij leven daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 leven wij ook de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) na. 

Toestemming van de gebruiker

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot het cookiebeleid verklaart u zich akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen en modaliteiten van deze privacyverklaring.

U zal voorts worden verzocht om, telkens wanneer u op het punt staat om via de website persoonsgegevens over te maken aan Cultureghem, bv. door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, een daartoe bestemd vakje aan te vinken waarmee u bevestigt dat uw persoonsgegevens door Cultureghem mogen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

U heeft het recht om uw uitdrukkelijke toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft evenwel geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming en belet bovendien niet dat Cultureghem uw persoonsgegevens nog kan verwerken op basis van een andere verwerkingsgrond, indien deze van toepassing is.

Welke gegevens verzamelen wij?

Cultureghem verwerkt de informatie die u verstrekt bij het downloaden, registreren, openen of gebruiken van de website.

Wij mogen deze informatie gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor de doelen die hierin worden opgesomd.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw voornaam, naam, e-mailadres en taal. 

Verder kunnen wij ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw taal of tijdszone waarin de website wordt geopend, zodat wij een beter inzicht krijgen in het gedrag van de gebruiker teneinde onze producten en diensten te verbeteren. Deze informatie wordt niet verwerkt of gecombineerd op een wijze die kan leiden tot identificeerbaarheid van een welbepaald individu.

Onze systemen verzamelen ook informatie zoals uw browsertype, besturingssysteem, domein van de gebruiker en dynamisch IP-adres.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Cultureghem verzamelt uw persoonsgegevens via een webformulier dat beschikbaar is op het ogenblik van de inschrijving van de gebruiker, alsook door middel van het gebruik van cookies.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen:

o   voor de doeleinden waarvoor u de informatie hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde informatie te verzenden of om u de nieuwsbrief toe te sturen;

o   om met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

o   om u zowel een algemene als een gepersonaliseerde dienstverlening aan te kunnen bieden en om deze dienstverlening continu te verbeteren;

o   voor doeleinden van direct marketing;

o   om u te informeren over wijzigingen aan deze privacyverklaring;

o   om onze gebruikersbasis en gebruikstrends te controleren en te analyseren;

o   om de naleving van deze privacyverklaring af te dwingen, om aan de toepasselijke regelgeving te voldoen en om mee te werken aan ordehandhavingsmaatregelen;

o   voor de detectie van en bescherming tegen fraude en/of criminele handelingen;

Ingeval Cultureghem uw persoonsgegevens zou willen verwerken voor doeleinden die niet in de bovenstaande lijst voorkomen, zullen wij u contacteren alvorens de voorgenomen verwerking uit te voeren. Wij zullen u daarbij in kennis stellen van de wijziging die wij aan onze privacyverklaring wensen aan te brengen en u zal de mogelijkheid krijgen om hier al dan niet mee in te stemmen. Indien u niet instemt met de wijziging, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor het nieuwe doel.

Niet-persoonlijke informatie kan evenwel voor om het even welk doel worden aangewend.

Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken wij uw gegevens?

De wettelijke basis of grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureghem kan divers zijn.

In hoofdzaak zullen wij uw gegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

o   wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Cultureghem en de gebruiker;

o   wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Cultureghem te behartigen;

o   om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;

o   voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Cultureghem wordt opgedragen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Cultureghem neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. Wij nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, niet-geautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Geen enkele beveiligings- of coderingsmethode biedt evenwel een garantie op bescherming tegen hackers of een menselijke fout en geen enkele datatransmissie via het internet of welk draadloos netwerk ook kan gegarandeerd volledig veilig zijn. Cultureghem kan bijgevolg de veiligheid van de naar en/of vanuit haar website verzonden informatie niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die dergelijke informatie zouden kunnen ontvangen.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de in deze privacyverklaring opgenomen coördinaten of via het contactformulier op de website.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Cultureghem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij worden verzameld.

Bij afloop van de bewaringstermijn zal Cultureghem alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens uit haar systemen te verwijderen, minstens om deze onbeschikbaar te maken of te anonimiseren.

Niet-persoonlijke gegevens kunnen wij echter voor onbepaalde duur bewaren.

Op welke wijze delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Het is mogelijk dat Cultureghem uw persoonsgegevens deelt met derden, doch uitsluitend met derden die gebonden zijn aan dezelfde privacyregelgeving als Cultureghem en overeenkomstig de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uw gegevens worden hoe dan ook nooit verkocht aan derden.

Het beheer van uw persoonsgegevens – uw rechten

U heeft principieel:

o   het recht om (te allen tijde en in principe kosteloos) uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te (laten) verwijderen;

o   het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureghem;

o   het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een door u aangeduide derde partij door te sturen.

U kan ons op elk ogenblik een verzoek richten om na te gaan welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen.

Indien deze gegevens foutief zouden zijn, streven wij ernaar om u middelen in handen te geven om deze snel aan te passen of te wissen – tenzij wij deze informatie uit hoofde van een rechtmatige verwerkingsgrond moeten bewaren.

Wij moedigen u aan om ons in geval van wijzigingen van uw persoonsgegevens deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven zodat wij uw gegevens correct kunnen bijwerken.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht indienen via de in deze privacyverklaring opgenomen coördinaten of via het contactformulier op de website.

Ook de intrekking van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u ons via deze kanalen meedelen.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door de betrokken gebruiker zelf werd ingediend, vragen wij u om uw identiteit aan te tonen door een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) aan uw verzoek te hechten. Enkel indien aan deze voorwaarde is voldaan, zullen wij een nuttig gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Cultureghem houdt eraan om zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan uw verzoek, en in elk geval binnen één maand na de ontvangst ervan.

Cultureghem behoudt zich het recht voor om in geval van verzoeken die onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vergen, de privacyrechten van andere gebruikers in het gedrang brengen of uiterst onpraktisch zijn, toch een administratieve kost aan te rekenen. Desgevallend zal de gebruiker hier voorafgaand over worden ingelicht. In gevallen van uitzonderlijke disproportionaliteit tussen de belangen van de gebruiker en deze van Cultureghem, heeft Cultureghem ook het recht om een verzoek van de gebruiker te weigeren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder ingeval u van oordeel zou zijn dat Cultureghem uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. U kan dit doen via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel 

tel.: +32 (0)2 274 48 00 

fax: +32 (0)2 274 48 35

e-mail: commission@privacycommission.be 

Het gebruik van cookies

Cookies zijn gegevensbestanden of tekstbestanden die door Cultureghem op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Deze cookies bewaren bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de gebruikers of statistieken die betrekking hebben op de gebruikers

Met behulp van deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dat doen wij om een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken en om de wijze waarop de website wordt gebruikt bij te houden.

Dankzij de cookies wordt u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek herkend en wordt onder meer uw taalvoorkeur automatisch hernomen. Wij kunnen op die manier ook de gebruikers op de Cultureghem -website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de gegevens van de gebruikers voor profileringsdoeleinden worden gebruikt en kunnen wij de website continu optimaliseren. Tevens laten de cookies ons toe om te verifiëren of de applicaties op de website naar behoren werken.

Door het gebruik van cookies verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers. Hiertoe is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy van Cultureghem verleent u ons deze uitdrukkelijke toestemming. 

U kunt steeds het gebruik van cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. 

Voor vragen of inlichtingen rond ons cookiebeleid kunt u steeds Cultureghem contacteren via de in deze privacyverklaring opgenomen coördinaten of via het info@cultureghem.be.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met CULTUREGHEM via de onderstaande coördinaten:

Cultureghem VZW

Ropsy Chaudronstraat 24/48, 1070 Brussel

tel.: +32 (0)2 556 11 79

e-mail: info @ cultureghem.be

of via het contactformulier op de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De interpretatie en toepassing van deze privacyverklaring, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking heeft, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

Een plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen waar iedereen welkom is.

Tal van acties en evenementen om de straten van Brussel terug op te eisen. 

Weet je niet waar je heen moet? ⬇

Ontdek...

Cultureghem

Het team

onze acties

Rue Ropsy Chaudron 24,
1070 Anderlecht

Een Vraag?

3 + 10 =

Onze acties zijn onderverdeeld in drie categorieën →


"Het heroveren van de publieke ruimte, door elkaar te helpen en inclusief samen te werken, met als doel een meer menselijke stad.

People

Initiatieven die mensen samenbrengen

OMTA

Verbinding maken via kunsten/ cultuur.

LOKET

Co-creëren zonder grenzen.

dreamteam

Maak deel uit van
de verandering

Space

Verbinding maken en opportuniteiten creëren

ketmet

De grootste en meest verrassende speelplek
van Brussel.

GRNS

Ontwikkel een deel-en ontmoetingsplek in
jouw buurt.

vadrouille

Verander je
straat voor 1 dag. 

Food

Gezonde voeding, dat verbindt.

dreamkitchen

Het solidair restaurant.

collectmet

Neem actie tegen voedselverspilling.

kookmet

Ontdek nieuwe
perspectieven via
de keuken. 

Hier is altijd iets te beleven!


In Cultureghem zijn er elke week evenementen. Terugkerende acties waar je altijd op kunt rekenen en tal van andere leuke evenementen.

Volgende evenementen

No event found!

Agenda

Nieuws

pARTy, ons nieuwe project rond kunsteducatie

pARTy is een nieuw project binnen de werking van Culturghem, het is een bruisend feest georganiseerd door Cultureghem, MUS-E Belgium en Huis van het Kind Anderlecht en transformeert kunsteducatie in Kuregem tot een smeltkroes van jeugdwerk, cultuur en welzijnswerk. We...

C PARTI op woensdag 24 april

C PARTI voor een uitzonderlijk nieuw seizoen, dus kom op 24 april 2024 naar onze feestdag! Het is de perfecte gelegenheid om de mooie dagen die eraan komen te vieren, te spelen in de openbare ruimte, goed eten en leuke momenten te delen, en vooral aan de kinderen te...

Mobilisatie tegen voedselonzekerheid: Ons voedselsysteem ligt op palliatieve zorgen!?

Als onderdeel van het festival rond Voedseltransitie “Nourrir Bruxelles” organiseert het Collectief van de Gratin de la Colère (waar Cultureghem samen met een tiental andere organisaties lid van is) een mobilisatie op 11 april om de tekortkomingen van ons...

Kom mee koken op KOOKMET! (de laatste plaatsen)

KOOKMET is een project waarbij klassen uit het kleuter, lager, middelbaar en hoger onderwijs een educatieve en bovendien unieke workshop rond voeding volgen. Maar je kan ook komen mee koken met je collega’s. KOOKMET dat is koken in openlucht , een ontmoetingsplaats ,...

Lancering van het Mangu Sane-project!

Het MANGU SANE-project gaat van start, een initiatief dat streeft naar toegankelijkheid van kwalitatief hoogwaardig en duurzaam voedsel voor iedereen. Elke donderdag bundelen VRAC en DREAMKITCHEN hun krachten om dit netwerk te promoten, dat biologische, duurzame en...

Bekijk alle artikelen

Onze instagram

Follow on Instagram !

Nos activités sont réparties en trois catégories →


Toutes les activités présentes sur ta droite on la même vision :
Se réappropriant l’espace publique avec entraide et inclusivité afin de créer une ville plus humaine.

People

Les initiatives qui rapprochent.

OMTA

Recréer des liens à travers l’art/culture.

LOCKET

Co-créer sans limites.

dreamteam

Fais Partie du changement.

Space

Créer du lien et des opportunités.
ketmet

La plus grande et surprenante pleine de jeux de Bruxelles.

GRNS

Crée un espace de rencontre et partage dans ton quartier.

vadrouille

Transforme ta rue pour une journée.

Food

Nourriture durable qui créer du lien.
dreamkitchen

Le resto où tu peux passer de cuisinier à serveur à client.

collectmet

Prends action
contre le gaspillage alimentaire.

kookmet

Découvre d’autres perspectives à
travers la cuisine